Disclaimer
1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
-de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
-de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
-gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
-u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
-de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
-schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.


6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.
U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.


© mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort,

www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

E-mails
Alle Kazivo e-mails en bijlagen zijn vertrouwelijk. Moest u boodschappen per vergissing ontvangen gelieve Kazivo (info@kazivo.be) zo snel mogelijk te verwittigen en deze e-mail en zijn bijlagen te vernietigen. E-mail die niet voor u is bestemd mag u niet publiceren, kopieren, reproduceren, verspreiden of gebruiken. Kazivo kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een vergissing of een weglating in de inhoud of het bevatten van een virus als gevolg van de elektronische transmissie.
The contents of the kazivo messages are confidential, and are intended solely for the person or persons addressed. Any use, dissemination, forwarding, printing or copying of this message is strictly prohibited unless written authority is given by Kazivo.
If you are not the addressed person or persons, be advised that you have received this message in error. If you have received this message in error, please immediately advise us by return email at info@kazivo.be.

Dirk Van Damme
Grafisch ontwerper

Dr. J. Vercouilliestraat 3A
9090 Melle
België

 

Telefoon:
vast: +32 (0)9 329 72 59
mobiel: +32 (0)497 92 01 48
Fax: +32 (0)9 230 47 63
Mail: info@kazivo.be